Obvod Svitavy

Služby knihovnám obvodu Svitavy v rámci regionálních funkcí zajišťují:

Marcela Kloudová (kl@booksy.cz)  Mgr. Monika Lžičařová (lz@booksy.cz)

tel. kontakt: 461 533 295


Aktuálně

Noc s Andersenem

Do projektu Noc s Andersenem se poprvé zapojily i obecní knihovny našeho obvodu.  Krásný večer plný zážitků a překvapení připravily dětem knihovnice v Obecní knihovně Rozhraní a v Obecní knihovně v Opatově.

VISK 3 2017 – výsledky

MAGNESIA LITERA 2017

Suk – čteme všichni 2016

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 24. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2016.

Na webu knihovny si můžete stáhnout plakátek i anketní lístky a rovněž se seznámit s pravidly soutěže.

Elektronické hlasování je spuštěno zde. Hlasovat můžete do 28. března 2017.

Vyhodnocení proběhne v Památníku národního písemnictví ve středu 12. dubna 2017.

Výsledky minulých ročníků.

Deník knihovny pro rok 2017 a 2018

Nový deník knihovny najdete ke stažení mezi dokumenty dole na této stránce.

Možnosti vzdělávání v oboru knihovnictví

Věděcká knihovna v Olomouci nabízí rekvalifikační knihovnický kurz. Je určen zájemcům s minimálně středoškolským vzděláním neknihovnického zaměření. Kurz má rozsah 160 vyučovacích hodin. Výuka se koná 1x týdně, vždy ve středu od 9 hod.

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí e-learningový Knihovnický kurz. Cílem kurzu je poskytnout chybějící či rozšiřující vzdělání knihovníků z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. Volný je termín březen-červen 2017.

V případě zájmu se přihlaste co nejdříve, kapacita kurzů je omezená a vždy rychle zaplněná. Přihlášky naleznete na uvedených odkazech.

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří, po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).
Přístup do databáze je přes: http://knihovnici.kjm.cz/

Služby knihoven knihovnám

Právě vychází publikace „SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.“, která přináší základní informace o podpůrných službách knihoven poskytovaných v rámci programu regionálních funkcí. Je primárně určena starostům a zastupitelům obcí, aby byli informováni o možnostech a financování tohoto programu. Publikace také dokumentuje, jak rozdílně jednotlivé kraje podporují veřejné knihovny.

Publikaci si můžete již nyní stáhnout jako soubor PDF na
http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf.

 


Automatizace

Knihovny našeho obvodu jsou postupně vybavovány výpočetní technikou a automatizovanými knihovními systémy. V okrese Svitavy bylo dohodnuto zavedení jednotného systému – AKS Clavius, firmy LANius s.r.o. Tábor. V tomto systému mají automatizované knihovnické činnosti tyto knihovny obvodu:Knihovna Brněnec, Obecní knihovna v Bělé nad Svit., MěK v Březové nad Svit., Obecní knihovna v Karli, Obecní knihovna ve Vítějevsi, Obecní knihovna Dětřichov a Obecní knihovna v Janově.

Do budoucnosti počítáme s řešením automatizace obecních knihoven obvodu Svitavy pomocí systému Clavius Reks (regionální knihovní systém), který je založen na propojení knihoven a řeší automatizaci určitého regionu (ne pouze jedné knihovny). Výhodou tohoto systému je, že vzniká společná báze dokumentů jako základ pro regionální katalog. Knihovní fondy malých obecních knihoven projdou důkladným odborným zpracováním a knihovníci neprofesionálních knihoven mj. mohou ocenit jednoduchou obsluhu. Do tohoto systému jsou zapojeny knihovny v Baníně, Bohuňově, Chrastavci, Javorníku, Koclířově, Mikulči, Opatově, Opatovci, Radiměři, Rozhraní, Skleném, Študlově, Trstěnici a Vendolí.

K zakoupení nebo rozšíření AKS mohou knihovny využít grantu Ministerstva kultury VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) – http://visk.nkp.cz/VISK3.htm

Dotace z grantu VISK 3:

2007

 • MěK ve Svitaváchzakoupení systému Reks, licence pro knihovny v Javorníku, Koclířově, Mikulči, Študlově a Vendolí

2008

 • Obecní knihovna v Karlipřechod z AKS Lanius na Clavius
 • Knihovna Brněnecpřechod AKS Lanius na Clavius

2010

 • Obecní knihovna v Karlirozšíření AKS Clavius o modul revize a katalog

2011

 • Obecní knihovna v Bělépřechod z AKS Lanius na Clavius a zakoupení modulu revize a katalog
 • Obecní knihovna ve Vítějevsi - rozšíření AKS Clavius o modul revize a katalog
 • MěK ve Svitaváchlicence na připojení do systému Reks pro knihovny v Opatovci a Rozhraní

2012

 • Knihovna Brněnec – rozšíření AKS Clavius o webový katalog
 • Obecní knihovna v Janově a Obecní knihovna v Dětřichově – zakoupení revizního modulu
 • MěK ve Svitavách – připojení do systému Reks pro knihovny v Baníně, Bohuňově, Chrastavci, Radiměři, Skleném a Trstěnici

2013

 • Obecní knihovna v Janově - webový katalog pro dokumenty a nový počítač

2014

 • Obecní knihovna ve Študlově – obnova počítačového vybavení
2015
 • MěK ve Svitavách – připojení do systému Reks pro knihovnu v Opatově
 • Knihovny Sklené, Radiměř, Opatov a Javorník – obnova počítačového vybavení
2016
 • Knihovna Brněnec - obnova počítačového vybavení

Plán revizí na rok 2017

 • Knihovna Banín
 • Obecní knihovna v Javorníku
 • Obecní knihovna v Mikulči
 • Obecní knihovna ve Študlově
 • Obecní knihovna Vendolí

Pravidla pro půjčování výměnných souborů

 • Každá knihovna má nárok zapůjčit si z výměnného fondu nejméně 2x ročně soubor knih o minimálně 60 svazcích. Podle potřeb knihovny může být počet souborů i počet svazků v nich vyšší.
 • Tvorbu souborů i jejich distribuci do obsluhovaných knihoven zajišťuje MěK ve Svitavách. Knihovníci si však mohou knihy do souborů vybírat z výměnného fondu i sami.
 • Výpůjční doba výměnných souborů je 6 měsíců. Soubor se nemusí vrátit jako celek, po dohodě s MěK je možné výpůjční dobu některých knih prodloužit (pokud tyto knihy nemá již zamluveny jiná knihovna)
 • Ke každému souboru obdrží knihovna seznam dodaných knih a jejich převzetí potvrdí knihovník či zástupce obecního úřadu svým podpisem.
 • Výpůjčky knih ze souborů výměnného fondu se evidují v knihovnách stejně jako výpůjčky z vlastního fondu.
 • Ztrátu nebo poškození knih z výměnného fondu je knihovna povinna nahlásit v MěK. Za ztrátu může MěK požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném vydání, finanční náhradu (cena knihy + 40,- Kč za zpracování) nebo totéž dílo v jiném vydání.

Webové stránky

Ke zřízení vlastní webové stránky mohou malé obecní knihovny použít šablonu webu, kterou nabízí zdarma (nebo za symbolický poplatek s ohledem na počet obyvatel obce) Knihovna města Hradce Králové na www.webknihovny.cz .


Dokumenty ke stažení:

Deník knihovny na r.2017 a 2018 ke stažení:

___________________________________________________________________________________