Proměna dětského oddělení

Proměna knihovny ve Svitavách (RČ 20/004/19210/453/113/003415) z Programu rozvoje venkova SZIF

Popis projektu

Knihovny současnosti se prezentují především jako komunitní a vzdělávací centra, která slouží nejenom jako půjčovny knih, ale také jako místa pro trávení volného času. Aby mohly naplňovat tuto úlohu, je třeba, aby disponovaly prostředím, kde se cítí návštěvníci příjemně, mají chuť se cíleně setkávat a vracet se.

Cílem projektu je proměna dětského oddělení knihovny Městské knihovny ve Svitavách na kreativní a vzdělávací prostor, kde budou rádi trávit volný čas děti i rodiče, na prostor, který bude inspirativní a uzpůsobený potřebám dětí od nejmenších po nejstarší. V první etapě dojde k vybudování prostoru pro nejmenší děti, který bude uzpůsobený různým aktivitám (místo pro čtení, hraní, kreslení). Dojde k pořízení nového rohového regálu, variabilních mobilních sedáků, dále k oživení prostoru barvami, k jeho provzdušnění a prosvětlení a obnově nábytku pro sezení.

V druhé etapě dojde k vybudování koutku pro starší děti, k úpravě regálů (jejich snížení, zkrácení) a pořízení interaktivní informační technologie. Autorem podkladů pro software, jehož náplní budou různé úkoly, bude svitavský spisovatel Martin Sodomka, autor knih Edice technických pohádek. Přidanou hodnotou je propojení čtenářství s polytechnikou. V nově vybudovaném zázemí se tedy budou prolínat klasické animační techniky s moderní technologií.

Popis současného stavu a zdůvodnění projektu

Městská knihovna ve Svitavách sídlí v Multifunkčním a kulturním centru Fabrika od roku 2008. Projekt knihovny byl v tehdejší době koncipován především jako půjčovna knih, a to k přihlédnutí k možnosti využívat přednáškový sál i učebny centra Fabrika. Důvodem stěhování byla také nedostatečná kapacita původní budovy. Proto prostory knihovny i dětského oddělení tvoří především regály s knihami. V současné době dochází k proměně funkce knihovny a při navrhování prostor je nutné myslet nejenom na knihy, ale především na uživatele. Toho bychom chtěli úpravou dětského oddělení dosáhnout. Základní funkcí knihovny je podpora čtenářství od nejmenších dětí. Cílem je, aby děti knihovnu navštěvovaly a trávily v ní volný čas, k tomu je třeba inspirativní a kreativní prostředí uzpůsobené potřebám dětí. To současné prostředí dětského oddělení příliš nenabízí. Důvodem jsou nevyhovující dlouhé regály, málo volného prostoru. Vybudujeme kreativní koutek pro trávení volného času, obnovíme nábytek pro sezení, který je po 12 letech již opotřebovaný, pořídíme nové osvětlení nad stoly, kde je v současné době tma. Upravíme dětské oddělení tak, aby bylo přehlednější, přístupnější a vybízelo uživatele k tomu, aby v knihovně pobyly a cítily se zde příjemně.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je proměna dětského oddělení Městské knihovny ve Svitavách na vzdělávací, kreativní a komunitní centrum, kde budou děti rádi trávit svůj volný čas a kde se budou moci realizovat. K dispozici bude variabilní prostor, stěna s magnetickou barvou, informační technologie. Prostor bude využíván také pro aktivity pro školky, které knihovna nabízí. Proměna dětského oddělení bude přínosem nejenom pro samotnou knihovnu ale také pro město Svitavy – vznikne další volnočasový prostor. Naplněna bude také základní funkce knihovny, která je zahrnuta v Koncepci rozvoje knihoven na rok 2017-2020, a to „Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra“.


Dětské oddělení v novém (uveřejněno ve zpravodaji Naše město 9/2021)

Po 13 letech ve Fabrice jsme se rozhodli pro úpravu prostor dětského oddělení. Toto rozhodnutí souvisí s měnící se funkcí knihoven. Důvodem pro stěhování svitavské knihovny z muzea, kde sídlila od konce 60. let, byl především nedostatek prostoru (většina knih byla v depozitáři) a nevyhovující podmínky pro rozvoj automatizace. Jestliže ale před několika lety knihovny poskytovaly především výpůjční služby, v posledních letech jsou to také různé vzdělávací a komunitní aktivity.

Jedním z hlavních úkolů knihovny je podpora čtenářské gramotnosti. Především práce s dětským čtenářem vyžaduje ruku v ruce s vývojem společnosti umět reagovat na měnící se potřeby uživatelů. S novými prostorami ve Fabrice se zvýšil zájem o vzdělávací programy ze strany škol i veřejnosti a brzy se ukázalo, že ani tyto prostory nejsou zcela dostačující. Proto jsme uvítali možnost rozšířit činnost knihovny do prostor původní internetové kavárny a baru.

Další změnou, kterou sebou přinesla doba, byl snižující se zájem dětí o počítače a přístup k internetu v knihovně. Místo PC stanic jsme v roce 2017 zbudovali koutek pro nejmenší děti, kde si rodiče s dětmi zvykli trávit volný čas. Stále jsme se ale potýkali s nevyužitým prostorem, především pro současné potřeby s již nevyhovujícími regály. Začali jsme přemýšlet o celkové rekonstrukci a čekali na vhodný dotační titul. Ten se objevil na podzim roku 2020 a na jaře 2021 jsme se dozvěděli, že jsme byli s žádostí úspěšní. K rekonstrukci jsme využili letní měsíce, kdy nejsou akce pro školy a celkově je činnost knihovny omezena.

Cílem projektu bylo prostor zmodernizovat, provzdušnit, prosvětlit, vytvořit kreativní a vzdělávací prostor pro trávení volného času. Došlo k redukci a snížení regálů a k obnově interiéru (nové židle, stoly, podlaha). Součástí rekonstrukce jsou nové atraktivní herní prvky – magnetická stěna, kde si děti mohou kreslit a vystavovat obrázky, a dotykový displej se zábavnými úkoly vytvořenými na základě knih svitavského autora Martina Sodomky, který úspěšně vydává knihy pro děti zaměřené na polytechniku. Kromě knih a časopisů je možné si v dětském oddělení půjčit také stolní hry, různé didaktické a montessori pomůcky.

Na dětské oddělení navazuje prostor bývalého baru, který již teď využíváme k různým aktivitám. Do budoucna ho chceme nabídnout mladým lidem k trávení volného času. K dispozici bude stolní fotbálek, wifi připojení, z nejnovějších technologií virtuální realita. V určité dny bude připraven program.

Nové dětské oddělení si bude možné poprvé prohlédnout na Den otevřených dveří v pondělí 6. září od 13 do 18 hodin. Představíme nové služby a prostor pro mládež, kde bude možné si vyzkoušet virtuální realitu, připravena budou různá stanoviště, např. vyrábění dekorací z knih či obalování učebnic. Od 14 hodin pak bude probíhat workshop s Martinem Sodomkou. Pro děti bude umožněna registrace do knihovny na rok zdarma.

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Rekonstrukce dětského oddělení je spolufinancována z Programu rozvoje venkova přes výzvu Místní akční skupiny Svitava z.s., dále z projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy v rámci aktivity „Využití interaktivních technologií k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Také děkujeme svému zřizovateli, městu Svitavy, za finanční podporu a pracovníkům Střediska kulturních služeb za pomoc při realizaci.

Marta Bauerová