Obvod Svitavy

Služby knihovnám obvodu Svitavy v rámci regionálních funkcí zajišťují:

Marcela Kloudová (kl@booksy.cz)  Mgr. Monika Lžičařová (lz@booksy.cz)

tel. kontakt: 461 533 295


Aktuálně

VISK 2019

Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového dotačního řízení VISK 2019 (veřejné informační služby knihoven). Žádosti musí být odeslány do 31. května 2019.

VISK 3 2019 – výsledky

Výsledky výběrového řízení VISK 3 2019 jsou již známy, k nahlédnutí jsou na stránkách Národní knihovny - https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni.

Magnesia Litera 2019

Cena, která propaguje kvalitní literaturu. Čtenáři vybírají z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Hlasování probíhá do 31. března, vítězná kniha bude vyhlášena 7. dubna 2019 v přímém přenosu České televize. Pět set vylosovaných čtenářů získá poukázku v hodnotě 200,-Kč od knihkupectví Kosmas. Vše o Liteře včetně nominací a hlasování najdete zde.

Březen měsíc čtenářů 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již 10. ročník této celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.  Můžete se připojit vlastní akcí (například vyhlášením Čtenáře roku, společným čtením apod.) nebo alespoň upozornit na akce, které pořádá městská knihovna.

Dětský knihomol 2019

Anketa dětských čtenářů o nejoblíbenější knihu „Suk – čteme všichni“ již vyhlášena. Potřebné informace k hlasování i anketní lístky ke stažení najdete na stránkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Knihovníci a dětští čtenáři mohou hlasovat do 22. března 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 11. dubna 2019 v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici v Praze 1.

VISK 2019

MK ČR vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení VISK. Podmínky pro poskytnutí dotace i vzory žádostí najdete zde.

Nový knihovní systém TRITIUS

Obecní knihovny připojené do systému Clavius Reks začaly počínaje 17.9.2018 používat nový systém Tritius.

VISK 3 a K21 – výsledky pro rok 2018 a vyúčtování dotací

Výsledky dotace a formuláře pro vyúčtování projektů VISK 3 za rok 2018 jsou k dispozici zde.

Výsledky dotace a formuláře pro vyúčtování projektů K21 za rok 2018 jsou k dispozici zde.

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Upozorňujeme, že na základě GDPR by obce měly schválit novou podobu knihovního řádu a jejich knihovny by měly od 25. 5. 2018 začít používat nové přihlášky pro čtenáře. Více informací nalezenete v dokumentu Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny. V této příručce naleznete nejen vzor knihovního řádu a přihlášek, ale také spoustu dalších důležitých informací.

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří, po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).
Přístup do databáze je přes: http://knihovnici.kjm.cz/

Služby knihoven knihovnám

Právě vychází publikace „SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.“, která přináší základní informace o podpůrných službách knihoven poskytovaných v rámci programu regionálních funkcí. Je primárně určena starostům a zastupitelům obcí, aby byli informováni o možnostech a financování tohoto programu. Publikace také dokumentuje, jak rozdílně jednotlivé kraje podporují veřejné knihovny.

Publikaci si můžete již nyní stáhnout jako soubor PDF na
http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf.

 


Automatizace

Knihovny našeho obvodu jsou postupně vybavovány výpočetní technikou a automatizovanými knihovními systémy. V okrese Svitavy bylo dohodnuto zavedení jednotného systému – AKS Clavius, firmy LANius s.r.o. Tábor. V tomto systému mají automatizované knihovnické činnosti tyto knihovny obvodu: Knihovna Brněnec, MěK v Březové nad Svit., Obecní knihovna v Karli, Obecní knihovna ve Vítějevsi, Obecní knihovna Dětřichov a Obecní knihovna v Janově.

Do budoucnosti počítáme s řešením automatizace obecních knihoven obvodu Svitavy pomocí regionálního knihovního systému, který je založen na propojení knihoven a řeší automatizaci určitého regionu (ne pouze jedné knihovny). Výhodou tohoto systému je, že vzniká společná báze dokumentů jako základ pro regionální katalog. Knihovní fondy malých obecních knihoven projdou důkladným odborným zpracováním a knihovníci neprofesionálních knihoven mj. mohou ocenit jednoduchou obsluhu. Do tohoto systému jsou již zapojeny knihovny v Baníně, Bělé, Bohuňově, Hradci, Chrastavci, Javorníku, Koclířově, Lavičném, Mikulči, Opatově, Opatovci, Radiměři, Rozhraní, Skleném, Študlově, Trstěnici a Vendolí.

K zakoupení nebo rozšíření AKS nebo k obnově počítačového vybavení mohou knihovny využít grantu Ministerstva kultury VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) – http://visk.nkp.cz/VISK3.htm

Dotace z grantu VISK 3:

2007

 • MěK ve Svitaváchzakoupení systému Reks, licence pro knihovny v Javorníku, Koclířově, Mikulči, Študlově a Vendolí

2008

 • Obecní knihovna v Karlipřechod z AKS Lanius na Clavius
 • Knihovna Brněnecpřechod AKS Lanius na Clavius

2010

 • Obecní knihovna v Karlirozšíření AKS Clavius o modul revize a katalog

2011

 • Obecní knihovna v Bělépřechod z AKS Lanius na Clavius a zakoupení modulu revize a katalog
 • Obecní knihovna ve Vítějevsi - rozšíření AKS Clavius o modul revize a katalog
 • MěK ve Svitaváchlicence na připojení do systému Reks pro knihovny v Opatovci a Rozhraní

2012

 • Knihovna Brněnec – rozšíření AKS Clavius o webový katalog
 • Obecní knihovna v Janově a Obecní knihovna v Dětřichově – zakoupení revizního modulu
 • MěK ve Svitavách – připojení do systému Reks pro knihovny v Baníně, Bohuňově, Chrastavci, Radiměři, Skleném a Trstěnici

2013

 • Obecní knihovna v Janově - webový katalog pro dokumenty a nový počítač

2014

 • Obecní knihovna ve Študlově – obnova počítačového vybavení
2015
 • MěK ve Svitavách – připojení do systému Reks pro knihovnu v Opatově
 • Knihovny Sklené, Radiměř, Opatov a Javorník – obnova počítačového vybavení
2016
 • Knihovna Brněnec - obnova počítačového vybavení
2017
 • MěK ve Svitavách – připojení do systému Reks pro knihovnu v Hradci n. Svit., v Lavičném, v Bělé n. Svit. (převod z Clavia do REKSu)
 • Knihovny Karle, Mikuleč, Trstěnice - obnova počítačového vybavení

Plán revizí na rok 2019

   • Knihovna Brněnec
   • Obecní knihovna v Dětřichově
   • Obecní knihovna v Janově
   • Knihovna Hradec nad Svitavou

Pravidla pro půjčování výměnných souborů

   • Každá knihovna má nárok zapůjčit si z výměnného fondu nejméně 2x ročně soubor knih o minimálně 60 svazcích. Podle potřeb knihovny může být počet souborů i počet svazků v nich vyšší.
   • Tvorbu souborů i jejich distribuci do obsluhovaných knihoven zajišťuje MěK ve Svitavách. Knihovníci si však mohou knihy do souborů vybírat z výměnného fondu i sami.
   • Výpůjční doba výměnných souborů je 6 měsíců. Soubor se nemusí vrátit jako celek, po dohodě s MěK je možné výpůjční dobu některých knih prodloužit (pokud tyto knihy nemá již zamluveny jiná knihovna)
   • Ke každému souboru obdrží knihovna seznam dodaných knih a jejich převzetí potvrdí knihovník či zástupce obecního úřadu svým podpisem.
   • Výpůjčky knih ze souborů výměnného fondu se evidují v knihovnách stejně jako výpůjčky z vlastního fondu.
   • Ztrátu nebo poškození knih z výměnného fondu je knihovna povinna nahlásit v MěK. Za ztrátu může MěK požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném vydání, finanční náhradu (cena knihy + 40,- Kč za zpracování) nebo totéž dílo v jiném vydání.

Webové stránky

Ke zřízení vlastní webové stránky mohou malé obecní knihovny použít šablonu webu, kterou nabízí zdarma (nebo za symbolický poplatek s ohledem na počet obyvatel obce) Knihovna města Hradce Králové na www.webknihovny.cz .


Dokumenty ke stažení:

Deník knihovny na r.2019 a 2020 ke stažení:

___________________________________________________________________________________