Knihovní řád

Obsah

I. Všeobecná ustanovení 
II. Uživatelé knihovny a jejich práva a povinnosti 
III. Ochrana osobních údajů 
IV. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz 
V. Výpůjční služby
VI. Reklamační řád 
VII. Postihy nedodržení knihovního řádu
VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Příloha č. 1 – Ceník
Příloha č. 2 – Pravidla pro využívání internetu
Příloha č. 3 – Pravidla pro využívání stolních her
Příloha č. 4 – Pravidla pro využívání elektronické čtečky knih

 

I. Všeobecná ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení

(1)Městská knihovna ve Svitavách (dále jen MěKSy) je zřízena jako příspěvková organizace města Svitavy zřizovací listinou vydanou na základě usnesení zastupitelstva města Svitavy ze dne 24. 10. 2002 č. D/2 podle dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dále podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon)

(2)MěKSy je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon) a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené. Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod číslem 0801/2002.

(3)Knihovní řád MěKSy (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž MěKSy poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(4)MěKSy je pověřena Krajskou knihovnou v Pardubicích výkonem regionálních funkcí v okrese Svitavy.

(5)Knihovní řád vydává ředitelka MěKSy.

Článek 2
Vymezení základních pojmů

(1)Provozní den je den, kdy je knihovna otevřena veřejnosti.

(2)Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž stolní hra, sluchátka, elektronické zařízení apod.

(3)Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které MěKSy zpřístupňuje svým uživatelům.

(4)Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.

(5)Uživatelem knihovny (dále jen uživatel) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MěKSy, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

(6)Registrovaným uživatelem knihovny (dále jen čtenář) je uživatel, který vstoupil s MěKSy do smluvního vztahu, v jehož rámci mu MěKSy umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto smluvního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.

(7)Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu MěKSy poskytovala služby určené registrovaným čtenářům. Registrační období trvá 365 dní, tj. jeden rok.

(8)Absenční výpůjčka – výpůjčka knihovní jednotky, kterou může se svolením knihovny a za dále vymezených podmínek registrovaný uživatel užívat mimo prostory knihovny.

(9)Prezenční výpůjčka – výpůjčka knihovní jednotky, kterou uživatel realizuje pouze v prostorách knihovny.

(10)Jednorázová výpůjčka – forma absenční výpůjčky omezená na jednu knihovní jednotku s právem knihovny vybrat kauci.

(11)Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůta je stanovena tímto knihovním řádem, není-li při realizaci výpůjčky knihovnou stanoveno jinak.

(12)Zákonný zástupce – osoba, která na sebe bere práva a povinnosti uživatele, za kterého ručí a kterého zastupuje. Zákonný zástupce se zavazuje, že v případě neschopnosti uživatele dostát stanoveným podmínkám pro využívání služeb knihovny vypořádá všechny pohledávky knihovny vůči uživateli.

(13)Pořizovací cena je cena, za kterou byla knihovní jednotka pořízena a je u konkrétní knihovní jednotky zjistitelná z účetního dokladu. U knihovních jednotek, u kterých není cena zjistitelná tímto postupem, je pořizovací cena určena s ohledem na aktuální tržní ceny obdobných titulů.

 

II. Uživatelé knihovny a jejich práva a povinnosti

Článek 3
Služby uživatelům

(1)MěKSy poskytuje výpůjční služby.

(2)MěKSy poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(3)MěKSy umožňuje využívat knihovní fond a katalogy svého knihovního fondu.

(4)MěKSy umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MěKSy. MěKSy umožňuje přístup k internetu viz Příloha č. 2 (Provozní řád internetu).

(5)MěKSy za úhradu stanovenou v Příloze č. 1 (Ceník) knihovního řádu umožňuje z fondu MěKSy zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13, § 30 a § 30a zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(6)MěKSy pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce.

(7)Nad rámec dosavadních služeb MěKSy může experimentálně (na zkoušku) poskytovat nové služby. MěKSy si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které MěKSy pro tuto službu předem stanoví.

(8)MěKSy může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MěKSy nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MěKSy nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

(9)MěKSy informuje o svých službách na internetové adrese www.booksy.cz, v knihovně, a v případě souhlasu uživatele také dalšími dostupnými prostředky (email).

(10)Neregistrovanému uživateli mohou být poskytnuty prezenční služby, které nejsou adresné (poskytnutí informace, kopírování, prezenční výpůjčky apod.).

Článek 4
Základní povinnosti uživatelů

(1)Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2)Všechny služby MěKSy uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MěKSy, a způsobem, který není na újmu činnosti MěKSy a práv ostatních osob.

(3)Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MěKSy. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek. V knihovně není dovoleno kouřit ani používat elektronické cigarety.

(4)Při práci s výpočetní technikou a jiným technickým zařízením MěKSy je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MěKSy. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace viz Příloha č. 2 (Provozní řád internetu).

(5)Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo knihovní řád, může být z prostor knihovny vykázán.

(6)Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky. Taktéž v případě zvukového signálu při průchodu detekčními branami elektronické ochrany je uživatel povinen předložit vynášené dokumenty ke kontrole.

(7)Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen Policii ČR a Městské policii.

Článek 5
Služby určené registrovanému čtenáři

(1)Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat adresné služby uvedené v následujících odstavcích.

a)Registrovaný čtenář má právo na absenční, prezenční a jednorázové výpůjčky.
b)Registrovaný čtenář má právo na rezervování a objednání knihovní jednotky podle čl. 27 a 28.

(2)Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní i jinou techniku MěKSy k vymezeným účelům dle Přílohy č. 2 (Provozní řád internetu).

(3)Přístup ke svému čtenářskému kontu.

a)Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvíminternetu nebo v knihovně prostřednictvím on-line katalogu.
b)Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněno heslem, které si může kdykoli sám změnit.
c)Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo s kýmkoli sdílet přístupové údaje ke čtenářskému kontu přístupnému prostřednictvím internetu.
d)Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MěKSy.

(4)Ředitelka MěKSy může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Ředitelka tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MěKSy,
b) má dluh u MěKSy,
c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

Článek 6
Registrace uživatele

(1)Registrace čtenáře staršího 15 let

a)MěKSy zaregistruje žadatele staršího 15 let po vyplnění čtenářské přihlášky, předložení platného dokladu totožnosti a uhrazení poplatku. Dokladem totožnosti se rozumí platný občanský průkaz, popř. pas, u cizinců doklad o povolení pobytu vydaný Policií ČR.

b)Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.

(2)Registrace čtenáře mladšího 15 let

a)Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěKSy o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

b)Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena a podepsána jeho zákonným zástupcem.

c)Zákonný zástupce musí splňovat stejné podmínky jako žadatel starší 15 let.

(3)Vznik právního vztahu
Právní vztah mezi MěKSy a žadatelem vznikne, jakmile MěKSy se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena žadatelovým podpisem čtenářské přihlášky. MěKSy vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

 

III. Ochrana osobních údajů

Článek 7
Zpracovávané osobní údaje

(1)MěKSy nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem, nebo jeho zástupcem. To neplatí ohledně osobních údajů zpracovávaných za účelem přístupu k internetu viz Příloha č. 2 (Provozní řád internetu).

(2)MěKSy zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem nebo jeho zástupcem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

(3)MěKSy zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a) ochrany majetku MěKSy a knihovního fondu,
b) poskytování služeb uživatelům,
c) statistického hodnocení činnosti MěKSy,
d) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců,
e) evidence pohledávek a účetních operací,
f) postupu při vyřizování žádosti čtenářů,
g) informování o službách poskytovaných MěKSy,
h) prokázání či zamezení zneužití přístupu na internet k trestné činnosti.

(4)Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa trvalého pobytu; v případě cizinců adresa pobytu na území ČR.

(5)Údaje podle odst. (4) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

(6)Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou
a) korespondenční adresa,
b) e-mailová adresa,
c) telefon,
d) akademické tituly,
e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či student.

(7)Základní údaje a další údaje zákonného zástupce se zpracovávají ve stejném rozsahu a struktuře jako základní a další údaje čtenáře.

(8)Registrovaný čtenář, příp. jeho zákonný zástupce,  je povinen oznámit změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a případné korespondenční adresy osobně  bez zbytečného odkladu.

(9)Údaje dle odst. (6) písm. a) až d) uvede čtenář, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MěKSy využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci, objednávce či upomínání. Údaj dle odst. (6) písm. e) uvede, pokud chce čerpat výhody, které MěKSy poskytuje.

(10)Údaj o studiu dokládá uživatel platným studijním dokladem nebo potvrzením školy, z něhož je zřejmé, že jde o prezenční formu studia.

(11)Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře. Údaje služební jsou zejména údaje o
a) vydaných a zrušených čtenářských průkazech,
b) provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky,
c) objednávce knihovní jednotky,
d) rezervaci knihovní jednotky,
e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MěKSy prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,
f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

(12)Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi čtenářem, případně zástupcem a MěKSy.

(13)Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěKSy učinila vůči čtenáři, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MěKSy a jak tento úřad o návrhu rozhodl.

Článek 8
Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

(1)MěKSy umožní čtenáři náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených a náhled do údajů vedených v počítačové databázi. Čtenáři též může být poskytnuta kopie dokladů a údaje vytištěné z databáze. 

(2)Jsou-li údaje nesprávné, čtenář je povinen sdělit MěKSy údaje správné. Jde-li o základní údaje registrovaného čtenáře dle čl. 7 odst. (4), je čtenář povinen tyto údaje prokázat. Emailovou adresu, telefon a přihlašovací údaje si může čtenář změnit on-line po přihlášení do svého čtenářského konta.

(3)Čtenář, který zjistí, nebo se domnívá, že MěKSy zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MěKSy o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, blokováním nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěKSy odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Žádost je třeba podávat písemně.

(4)Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na vedení knihovny.

Článek 9
Uchovávání osobních údajů

(1)Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce MěKSy uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou:
a) přihláška čtenáře,
b) doklady předložené uživatelem, které odůvodňují jeho žádost, aby MěKSy po něm nežádala smluvní pokutu, odpustila dluh nebo udělila výjimku
c) účetní a právní doklady

(2)Písemnosti jsou uchovávány v prostorách knihovny v uzamčené skříňce. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkonů.

(3)Osobní údaje uživatele či zákonného zástupce MěKSy uchovává v počítačové databázi.

(4)Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům je chráněn ochranným systémem.

(5)MěKSy předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.

Článek 10
Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

(1)MěKSy zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MěKSy vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 

(2)Osobní údaje čtenáře MěKSy likviduje, jakmile čtenář písemně nebo osobně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěKSy žádný dluh.

(3)Osobní údaje čtenáře MěKSy likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynuly tři roky a zároveň jsou vypořádány dluhy čtenáře vůči MěKSy.

(4)MěKSy nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele MěKSy podle čl. 5 odst. (4) odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

(5)Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře MěKSy likviduje MěKSy spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

(6)Pokud je táž osoba zároveň čtenářem a zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MěKSy její osobní údaje tehdy, když zanikne poslední z těchto vztahů.

(7)Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace), pokud od konce posledního registračního období uplynuly tři roky. Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

(8)Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MěKSy skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

(9)Osobní údaje uživatele studovny jsou anonymizovány rok od konce registračního období.

 

IV. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

Článek 11
Čtenářská práva a povinnosti

(1)Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MěKSy

a) dodržovala knihovní řád,
b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,
c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem a zákonem.

(2)V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

a) dodržovat knihovní řád,
b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem,
c) plnit včas a řádně všechny své závazky vůči MěKSy.

(3)MěKSy může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MěKSy nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MěKSy splatný peněžitý dluh.

(4)Zablokovat čtenářská práva může MěKSy též tehdy, hrozí-li újma na právech MěKsy nebo čtenáře,  kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

(5)Právo MěKSy zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

Článek 12
Čtenářský průkaz

(1)Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem.

(2)Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MěKSy poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

(3)Čtenářský průkaz osoby mladší 15 let je určen pouze tomuto čtenáři. Jsou na něj poskytovány služby a dokumenty odpovídající věku dítěte, příp. jeho školním potřebám.

(4)V případech hodných zvláštního zřetele může uživatel žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se uživatel z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho uživatelských právech.

(5)Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. 

(6)Čtenář obdrží čtenářský průkaz při registraci. Jeho cena je zahrnuta v zápisném.

(7)Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek dle Přílohy č. 1 (Ceník).

Článek 13
Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

(1)Čtenářská práva trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 10 odst. (2) a (3).

(2)Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají 12 měsíců (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(3)MěKSy na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o dalších 12 měsíců, pokud čtenář zaplatí poplatek za jedno registrační období a splní všechny podmínky stanovené knihovním řádem.

(4)Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(5)Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(6)Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení přijata a zároveň byly splněny všechny podmínky stanovené knihovním řádem.

(7)Dobu trvání čtenářských práv (registraci) lze na žádost uživatele předčasně ukončit, pokud má čtenář vyrovnané závazky vůči MěKSy. Předčasným ukončením registrace nevzniká nárok na vrácení již zaplaceného registračního poplatku.

Článek 14
Zápisné a poplatek za registrační období

(1)Čtenář při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v Příloze č. 1 (Ceník). Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období.

(2)Při prodloužení čtenářských práv čtenář zaplatí poplatek za registrační období podle Přílohy č. 1 (Ceník).  

(3)Zápisné ani poplatek za registrační období neplatí čtenář starší 70 let a čtenář mladší 15 let, který je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Článek 15
Prokazování totožnosti čtenáře

(1)MěKSy žádá ověření totožnosti čtenáře a jeho zákonného zástupce při první registraci.

(2)MěKSy může žádat ověření totožnosti čtenáře při
a) prodloužení čtenářských práv, 
b) odblokování čtenářských práv,
c) změně osobních údajů,
d) podání žádosti o likvidaci osobních údajů, 
e) výpisu historie konta čtenáře,
f) vracení kauce,
g) vystavení duplikátu čtenářského průkazu,
h) pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán.

Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MěKSy zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.

(3)Ověření totožnosti čtenářova zástupce žádá MěKSy vždy.

 

V. Výpůjční služby

Článek 16
Prezenční výpůjčka

(1)Prezenčně se půjčují dokumenty z příruční knihovny, z regionálního fondu literatury, nová čísla časopisů (do doby než přijde další číslo), audiovizuální dokumenty, jejichž absenční půjčování je v rozporu s autorským zákonem (CD, které nejsou nedílnou součástí tištěného dokumentu, se půjčují absenčně až po uplynutí 9 měsíců od jejich vydání, resp. nabytí knihovnou). Toto omezení se nevztahuje na registrované uživatele zvukových knih a na registrované uživatele – pedagogy (dokládají potvrzením zaměstnavatele).

(2)Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel. Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z volného výběru.

(3)Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, uskuteční uživatel prostřednictvím knihovníka. Jedná se o dokumenty z tzv. regionálního fondu. Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.

(4)Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční nebo ji vrátit.

(5)Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit
a) jakmile ji nepotřebuje,
b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna, podle toho, co nastane dříve.

(6)Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MěKSy nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční.

(7)Smlouva o prezenční výpůjčce je ukončena vrácením knihovní jednotky přímo obsluhujícímu knihovníkovi.

Článek 17
Absenční výpůjčka

(1)MěKSy se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(2)Smlouvu podle odst. (1) MěKSy uzavře, pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(3)Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky do paměťových médií. MěKSy může čtenáři poskytnout listinný výpis záznamů o jeho závazcích vůči MěKSy (výpis výpůjček) při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá.

(4)Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby
a) jakmile ji nepotřebuje nebo
b) před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(5)Splněním povinnosti podle odst. (4) je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.

(6)Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení o knihovní jednotce.

(7)V případě výpadku výpočetní techniky si MěKSy vyhrazuje právo přerušit poskytování absenčních služeb na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady.

(8)Jednorázová výpůjčka – na jednorázovou výpůjčku se vztahují podmínky čl. 17 ods. (1) – (7).

Článek 18
Bibliobox

Čtenář má možnost vrátit knihovní jednotku (s výjimkou stolních her, elektronických čteček, albi tužek) prostřednictvím tzv. biblioboxu (zařízení – schránky k vracení knih) umístěného před budovou. V tomto případě si nelze vyžádat potvrzení o vrácení knihovní jednotky. Knihovní jednotka vrácená prostřednictvím biblioboxu bude odepsána nejpozději následující provozní den po dni, kdy byla kniha do biblioboxu vhozena. Pokud bude knihovní jednotka vhozená do biblioboxu poškozená, zašpiněná či jinak znehodnocená, MěKSy ji neodepíše z čtenářského konta a bude čtenáře kontaktovat ve věci náhrady této poškozené knihovní jednotky.

Článek 19
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

(1)Registrovaný uživatel má na základě zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo na meziknihovní výpůjční služby (případně mezinárodní meziknihovní výpůjční služby) mezi MěKSy a ostatními knihovnami.

(2)Žádost čtenář podává buď vyplněním písemné žádosti dostupné v oddělení dospělých čtenářů nebo vyplněním formuláře dostupného na webu knihovny. S meziknihovní výpůjční službou a mezinárodní meziknihovní výpůjční službou souvisejí finanční náklady účtované uživateli – viz Příloha č. 1 (Ceník).

(3)Za půjčení dokumentu ručí MěKSy do té doby, než je vrácen půjčující knihovně. V případě ztráty, poškození nebo zničení dokumentu uživatelem stanovuje způsob náhrady škody půjčující knihovna.

Článek 20
e-Výpůjčka

Knihovna prostřednictvím online katalogu zprostředkovává svým uživatelům s platnou registrací výpůjčky elektronických knih (e-knih) vybraných poskytovatelů obsahu. Podmínky fungování této služby a způsob zpřístupnění e-knih určuje licenční smlouvou s knihovnou příslušný poskytovatel obsahu, uživatel knihovny s nimi v okamžiku uskutečnění výpůjčky vyslovuje svůj souhlas.

Článek 21
Půjčování zvukových knih

(1)Fond zvukové knihovny zahrnuje nahrávky literárních děl z produkce Knihovny a tiskárny K. E. Macana ve formátu MP3. Tento fond slouží výhradně zrakově a jinak zdravotně znevýhodněným občanům.

(2)Zrakově a jinak zdravotně znevýhodnění občané si mohou půjčit i novinky z fondu mluveného slova, na které se vztahuje devítiměsíční ochranná lhůta.

Článek 22
Přístup k databázím, půjčování stolních her a elektronické čtečky knihy

(1)Registrovaný uživatel může zdarma využívat předplacené databáze MěKSy.

(2)Podmínky půjčování stolních her jsou uvedeny v Příloze č. 3.

(3)Podmínky půjčování elektronické čtečky knih jsou uvedeny v Příloze č. 4. Mimo obvyklý postup je uzavřena s uživatelem smlouva o výpůjčce upřesňující podmínky výpůjčky nad rámec tohoto knihovního řádu.

Článek 23
Reprografické a jiné kopírovací služby

(1)MěKSy poskytne uživatelům kopírovací služby především z dokumentů ze svého fondu nebo z dokumentů knihovnou výpůjčených v rámci meziknihovní výpůjční služby. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona)

(2)MěKSy si vyhrazuje právo určit počet kopií zhotovených na počkání.

(3)Kopírovací služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku Příloha č. 1 (Ceník). MěKSy odvádí autorským svazům z každé placené kopie poplatek podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona).

(4)Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury a apod.)

Článek 24
Donášková služba

Služba je primárně určena všem, kterým zdravotní stav či handicap neumožňuje navštívit knihovnu osobně. Na základě domluvy jsou doručeny požadované dokumenty čtenáři přímo domů. Služba je bezplatná.

Článek 25
Výpůjční lhůta

(1)Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2)Pro všechny knihovní jednotky činí výpůjční lhůta 30 dní.

(3)Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MěKSy předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

(4)Již běžící výpůjční lhůtu může MěKSy v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

(5)Podmínky vypůjčení a délku výpůjční doby u MVS určuje zasílající knihovna.

Článek 26
Prodlužování výpůjční lhůty

(1)Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak.

(2)Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3)Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty.

(4)Výpůjční lhůta se čtenáři prodlouží vždy, když o to čtenář požádá. Čtenář může o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, telefonicky, emailem na prodluz@booksy.cz. Čtenáři se prodlužují vždy všechny výpůjční lhůty, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

(5)Výpůjční lhůtu nelze prodloužit u AV medií (hudeních CD a audioknih), u stolních her a čteček elektronických knih.

(6)Výpůjční lhůtu nelze prodloužit u výpůjček jednorázově registrovaných uživatelů.

(7)Prodlužování výpůjčky přes čtenářské konto je možné do té doby, než výpůjční lhůta vyprší. K prodloužení výpůjční doby přes čtenářské konto nedojde v případě, že je na knihu rezervace, není zaplacen registrační poplatek, dokument je již upomínán a jedná se o AV medium, stolní hru či čtečku elektronických knih. V tom případě lze využít možnosti uvedené v odst. (4).

(8)Knihovní jednotku lze přinést do knihovny a uskutečnit opětovnou výpůjčku, pokud na knihovní jednotku není rezervace. Opětovnou výpůjčku lze uskutečnit i po uplynutí její výpůjční lhůty a zaplacení upomínky dle Přílohy č. 1 (Ceník).

(9)Výpůjční lhůtu u dokumentů půjčených prostřednictvím MVS lze prodloužit pouze na základě souhlasu zasílající knihovny.

(10)Výpůjční lhůtu e-Výpůjček nelze prodloužit. Výpůjčka je po uplynutí výpůjční lhůty automaticky vrácena.

Článek 27
Rezervování knihovní jednotky

(1)Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití. 

(2)Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, telefonicky nebo může zadání rezervace provést samoobslužně prostřednictvím elektronického on-line katalogu.

(3)Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit MěKSy náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v Příloze č. 1 (Ceník).

(4)Rezervace uskutečněné na knihovní jednotku z dětského oddělení je zdarma.

(5)MěKSy může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení rezervace MěKSy čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.

(6)Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(7)O splnění rezervace uvědomí MěKSy čtenáře záznamem do čtenářského konta, dále případně i písemně, způsobem, který si čtenář zvolil při registraci (vyrozuměním v listinné podobě poštou anebo emailem, případně posláním sms).

(8)MěKSy nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě. To neplatí, pokud nedoručení nebo pozdní doručení nastalo zaviněním MěKSy.

(9)Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá 7 dní. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit poplatek za rezervaci.

(10)V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty o jeden týden.

(11)Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

(12)Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit poplatek za rezervaci.

Článek 28
Objednání knihovní jednotky (služba Zabookuj)

(1)Čtenář si může objednat knihu, která je momentálně dostupná na regále. Služba probíhá výhradně přes výpůjční katalog a je bezplatná. Čtenář je informován prostřednictvím emailu, že je kniha připravena k vyzvednutí, max. však tři pracovní dny.

(2)MěKSy může zrušit objednání knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáře MěKSy o zrušení objednávky na své náklady informuje.

(3)V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty.

Článek 29
Společná ustanovení o výpůjčkách

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

(1)Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi. Poškozením se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.

(2)Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

(3)Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji
a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,
b) neznehodnocovat jakýmkoli způsobem (vpisováním, podtrhávání apod.),
c) nepřenechat k užití dalším osobám.

(4)MěKSy má právo požadovat podpis uživatele na potvrzení o výpůjčce, a to v případě, že pořizovací cena knihovní jednotky je 500 Kč a více a v případě, že celková hodnota výpůjček je 3000 Kč a více.

Článek 30
Výpůjční limity

(1)V MěKSy může mít registrovaný čtenář vypůjčeno nejvýše 20 knihovních jednotek, z toho max. 5 audioknih mluveného slova a 5 výpůjček audio CD. V dětském oddělení je to 15 výpůjček (z toho max. 1 stolní hra).

(2)V odůvodněných případech může registrovaný uživatel požádat o změnu limitu. Za čtenáře mladšího 15 let žádá o změnu limitu písemně jeho zákonný zástupce.

(3)Pokud MěKSy čtenáři odešle předžalobní výzvu, zbaví zároveň čtenáře jeho čtenářských práv vůči MěKSy do doby splnění jeho závazků vůči MěKSy.

(4)Ve výjimečných případech má MěKSy právo určit, kolik knihovních jednotek si čtenář může půjčit.

 

VI. Reklamační řád

Článek 31

Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)
a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MěKSy poskytla,
b) s tím, že mu služba ze strany MěKSy poskytnuta nebyla, ač měla být,
c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MěKSy poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo
d) s jakoukoliv další skutečností týkající se MěKSy,
má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynul více jak rok, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

Článek 32
Obsah reklamace, lhůta vyřízení reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má MěKSy odeslat vyřízení reklamace.

(1)Reklamace se podává ústně nebo písemně.

(2)Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MěKSy může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

(3)Reklamaci může přijmout pracovník knihovny, který má službu u výpůjčního pultu.

(4)Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu knihovna@booksy.cz.

(5)Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(6)Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

(7)Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost ředitelce MěKSy. 

 

VII. Postihy nedodržení knihovního řádu

Článek 33
Plnění dluhu, zpozdné (smluvní pokuta)

(1)Nepeněžitý (zejména vrácení výpůjčky) i peněžitý dluh se plní v knihovně. MěKSy je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího uživatele, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

(2)V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MěKSy zaplatit smluvní pokutu (dále jen „zpozdné“). Výši zpozdného stanoví Příloha č. 1 (Ceník). Tutéž povinnost má čtenář i v případě události podle čl. 35.

(3)Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

(4)Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

(5)Termíny účtování zpozdného jsou:

a) překročení základní výpůjční doby (1. upomínka)
b) překročení dvojnásobku základní výpůjční doby (2. upomínka)
c) překročení trojnásobku základní výpůjční doby (3. upomínka)
d) překročení čtyřnásobku základní výpůjční doby (4. upomínka + upomínací dopis ředitelky)

(6)Po čtyřech bezvýsledných písemných upomínkách následuje vymáhání dokumentu právní cestou prostřednictvím advokátní kanceláře. Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou (předžalobní upomínka) zaplatí čtenář veškeré náklady.

(7)MěKSy čtenáře upomíná na adresu, kterou čtenář v přihlášce uvedl jako kontaktní adresu. Předžalobní výzvu posílá MěKSy také na adresu, kterou uživatel uvedl jako kontaktní adresu.

(8)Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, MěKSy odesílá 1. a 2. upomínku jemu samotnému, 3. upomínku a upomínací dopis ředitelky jeho zákonnému zástupci; předžalobní výzvu MěKSy odesílá pouze zákonnému zástupci.

(9)Upomínka nebo předžalobní výzva odeslaná uživateli se považuje za doručenou i v případě, že nedojde k doručení za situace, kterou zavinil adresát, např. že se odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

Článek 34
Prodlení s vrácením delším než rok

Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a MěKSy do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MěKSy stanoví obdobně podle čl. 35 odst. (4).

Článek 35
Náhrada vypůjčené a poškozené knihovní jednotky

(1)Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob. Škodu čtenář oznámí neprodleně.

(2)Čtenář nahrazuje škodu podle své volby věcnou náhradou nebo v penězích. Na základě této volby uzavře MěKSy se čtenářem dohodu o náhradě škody.

(3)Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě již nabyté smluvní pokuty a nákladů podle Přílohy č. 1 (Ceník).

(4)V penězích se škoda hradí paušální částkou (pořizovací hodnota knihy). MěkSY má právo požadovat peněžní náhradu upravenou s ohledem na aktuální tržní ceny obdobných titulů, popř. na obvyklou cenu za jiný výtisk téhož titulu dostupného v antikvariátech ČR. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě již nabyté smluvní pokuty a nákladů podle Přílohy č. 1 (Ceník).

(5)Do vyřešení způsobu náhrady škody a uhrazení všech pohledávek má MěKSy právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

(6)MěKSy požaduje nahradit knihovní jednotku i v případě jejího poškození, tzn. pokud je sice použitelná, ale její hodnota je podstatně snížena. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je knihovní jednotka takto poškozena, je ji MěKSy na jeho výzvu povinna označit.

(7)V případě peněžní náhrady za poškození knihovní jednotky MěKSy poškozenou knihovní jednotku čtenáři přenechá.

(8)O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje ředitelka MěKSy nebo jí pověřený zaměstnanec. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(9)Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

 

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 36
Zveřejnění a změny knihovního řádu

(1)Knihovní řád je zpřístupněn
a) k nahlédnutí v MěKSy
b) na internetových stránkách MěKSy na adrese www.booksy.cz.

(2)Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

(3)Změny Knihovního řádu MěKSy oznámí uživatelům s dostatečným předstihem před jejich účinností.

(4)O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře a o ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje ředitelka knihovny nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec. Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

Článek 37
Ustanovení přechodná

(1)Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2)Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto znění knihovního řádu se řídí podle dříve platného znění knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto zněním knihovního řádu.

(3)Smluvní pokuty, na něž MěKSy vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí podle dříve platného knihovního řádu.

Článek 38
Rozhodný právní řád a pravomoc soudu

(1)Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců na jedné straně a MěKSy na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.

(2)Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy České republiky.

Účinnost

Toto znění je účinné od 18. června 2018.

Ve Svitavách dne 21. května 2018
Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Městské knihovny ve Svitavách

 

Příloha č.1 – Ceník

1. Roční registrační poplatek
Dospělí200 Kč
Dospělí od 60 let100 Kč
Dospělí nad 70 let zdarma
Studující prezenčního studia100 Kč
Děti do 15 let50 Kč
Držitelé ZTP či ZTP/P50 Kč
Držitelé ZTP či ZTP/P dítě do 15 letzdarma
Jednorázová registrace - max. 1 výpůjčka bez prodloužení50 Kč
2. Rezervace
Rezervace a zaslání upozornění poštou25 Kč
Rezervace a zaslání upozornění sms / emailem5 Kč
Objednávka (služba zabookuj)zdarma
3. Meziknihovní výpůjční služby
výpůjčka knihy z knihoven v ČR - příspěvek na poštovné 70 Kč
mezinárodní výpůjčka ze zahraničí - Evropa mimo Velké Británie250 Kč
mezinárodní výpůjčka ze zahraničí - Velká Británie a ostatní země světa450 Kč
4. Reprografické služby
Černobílá kopie - 1 stránka A42 Kč
Černobílá kopie - oboustranná A43 Kč
Černobílá kopie - 1 stránky A34 Kč
Černobílá kopie - oboustranná A36 Kč
Barevná kopie - 1 stránka A415 Kč
Barevná kopie - oboustranná A425 Kč
Barevná kopie - 1 stránka A325 Kč
Barevná kopie - oboustranná A340 Kč
Laminování formát A55 Kč
Laminování formát A410 Kč
Laminování formát A320 Kč
5. Internet
Připojení na internet - registrovaní čtenáři 60 min.zdarma
Připojení na internet - veřejnost 30 min.15 Kč
Kazdá další započatá půlhodina na PC15 Kč
Použití černobílé tiskárny - 1 stránka A42 Kč
Použití černobílé tiskárny - oboustranná A43 Kč
Použití barevné tiskárny - 1 strana A415 Kč
Skenování - za použití skeneru5 Kč
6. Smluvní pokuty - zpozdné
Pro uživatele starší 15 let
1. upomínka (po 30 dnech)25 Kč
2. upomínka (po 60 dnech)60 Kč
3. upomínka (po 90 dnech)150 Kč
4. upomínka + upomínací dopis200 Kč
Pro uživatele mladší 15 let
1. upomínka (po 30 dnech)15 Kč
2. upomínka (po 60 dnech)30 Kč
3. upomínka (po 90 dnech)150 Kč
4. upomínka + upomínací dopis200 Kč
Vystavení nového průkazu20 Kč
Náhrada ztracené či poškozené k.j.cena knihy + 40 Kč
cena tiskoviny + 20 Kč
7. Ostatní placené služby
Placky s potiskem malé20 Kč
Placky s potiskem velké30 Kč
Taška s potiskem10 Kč
Dárkový poukazdle kategorie
Euroobal A42 Kč
Obalení knihy / učebnice10 Kč

 

Příloha č. 2 – Pravidla pro využívání internetu

 1. Internet v Městské knihovně ve Svitavách je zpřístupněn bezplatně jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především ke studijním účelům.

 2. Každý uživatel je povinen seznámit se s knihovním a provozním řádem internetu a řídit se jeho ustanoveními, respektovat pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny a zabezpečování řádného chodu služeb.

 3. Registrovaným čtenářům je umožněn bezplatný přístup k internetu ve studovně po dobu 60 minut. Podmínkou je platná registrace, předložení platného čtenářského průkazu a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně. Po uplynutí časového limitu je možné si za přístup k výpočetní technice připlatit dle platného ceníku.

 4. Neregistrovaní uživatelé knihovny mohou zdarma využít přístupu na internet na terminálu u knihovny. Uživatelé v tomto případě pracují s internetem individuálně, ze strany pracovníků knihovny jim není poskytována žádná podpora ani konzultace. Z technických důvodů není nabízena služba tisku z PC (v případě potřeby je na základě domluvy možné využít tiskárny ve studovně za poplatek dle ceníku).

 5. Internet ve studovně je pro neregistrované uživatele knihovny přístupný pouze za poplatek po předložení průkazu uživatele studovny, který je vystaven při první návštěvě po předložení občanského průkazu. Po dohodě s pracovníkem studovny je možné si přístup k internetu za poplatek prodloužit. Poplatek se vždy platí předem. Bez předložení průkazu uživatele studovny nebude umožněn přístup k internetu.

 6. V knihovně je k dispozici zdarma wi-fi připojení na vyžádání. Zásuvky neslouží k nabíjení mobilních zařízení.

 7. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

 8. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.

 9. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek dle platného ceníku. Před použitím vlastního externího disku je třeba jej zkontrolovat obsluhou studovny antivirovým programem.

10. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.

11. Městská knihovna ve Svitavách neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.

12. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

13. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení konfigurací Windows, webových prohlížečů či jiného programového vybavení.

 

Příloha č. 3 – Pravidla pro využívání stolních her

Půjčování

 1. Deskové hry jsou evidovány v dětském oddělení Městské knihovny ve Svitavách.

 2. Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.

 3. Deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně ve Svitavách.

 4. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.

 5. Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

 6. Před půjčením je čtenář povinen zkontrolovat obsah hry ; čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.

Vracení

 1. Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.

 2. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

 3. Při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu.

 4. Při vrácení deskové hry obdrží čtenář potvrzení.

 

Příloha č. 4 – Pravidla pro využívání elektronické čtečky knih

 1. Elektronická čtečka se půjčuje registrovaným čtenářům starším 15 let s platnou registrací půl roku a vyrovnanými závazky vůči MěKSy.

 2. Čtenář s MěKSy uzavře smlouvu o výpůjčce.

 3. Čtečka se půjčuje absenčně na 31 dnů bez možnosti prodloužení za zálohu 1 000 Kč, která bude vrácena po kontrole funkčnosti čtečky. Pokud bude čtečka vrácena vybitá a nebude moci být zkontrolována, záloha bude vrácena až po kontrole.

 4. Čtenář je povinen prokázat se při půjčování i vrácení platným občanským průkazem.

 5. Sankční poplatek v případě nevrácení čtečky ve stanoveném termínu činí 10 Kč za každý započatý den.

Knihovní řád v PDF

Dodatek ke knihovnímu řádu

Pravidla pro půjčování stolních her