Všeobecná ustanovení

Městská knihovna ve Svitavách (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby. Zajišťuje právo občana na svobodný přístup k informacím bez omezení ve smyslu jazykovém, náboženském, etnickém, ekonomickém, vzdělanostním
nebo věkovém.

Práva a povinnosti čtenáře

1. Čtenářem knihovny se může stát
a) každý občan ČR,
b) cizí státní příslušník, který má trvalé bydliště nebo povolení k pobytu v ČR,
c) instituce mimo sídlo knihovny (v rámci meziknihovních výpůjčních služeb)
2. Čtenářský průkaz se vydává po předložení občanského průkazu (pasu) a vyplněním přihlášky, na které čtenář svým podpisem potvrdí, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu. Platnost čtenářského průkazu je podmíněna zaplacením registračního poplatku na 12 měsíců, který je čtenář povinen uhradit při své první návštěvě.
Ztrátu čtenářského průkazu je nutno neprodleně ohlásit knihovně. Čtenář za poplatek obdrží náhradní průkaz. Čtenář je povinen hlásit knihovně každou změnu (jména, bydliště, atd.).
3. Čtenář má volný přístup do uživatelských prostor všech oddělení po předložení platného čtenářského průkazu.
4. Čtenář je povinen dodržovat knihovní řád a dbát pokynů pracovníků knihovny, podřídit se kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Pokud tato opatření nedodrží, je možno ho dočasně nebo trvale zbavit práva využívat služeb knihovny. Tím se však nezbavuje povinnosti nahradit zaviněné škody.

Služby knihovny

1. Knihy, časopisy a zvukové dokumenty pro slabozraké a nevidomé se půjčují na dobu jednoho měsíce. Výpůjční doba může být prodloužena v případě, že dokument nežádá další čtenář. V odůvodněných případech může být výpůjční doba zkrácena až na dobu jednoho týdne. O způsobu půjčení rozhodují pracovníci knihovny. Dokumenty označené jako „Prezenční fond“, „Regionální literatura“ a nejnovější čísla novin
a časopisů se půjčují pouze prezenčně.
2. Na jeden čtenářský průkaz může být půjčeno nejvýše 20 knih a časopisů (u svázaného ročníku se komplet posuzuje jako jeden svazek) absenčně. Počet prezenčních výpůjček není omezen.
3. Výpůjční doba hudebních nosičů je 7 dní. Čtenář si může půjčit nejvýše 5 titulů.
4. Zámluvní služba – na žádaný dokument, který je právě půjčen, je možné požadovat rezervaci. Rezervuje se každý samostatný titul a čtenář je písemně nebo elektronicky vyzván, aby si tento v požadovaném termínu vyzvedl. Za rezervaci je vybírán poplatek dle platného ceníku.
5. Speciální služby:
Meziknihovní výpůjční služba – žádá-li čtenář dokument, který knihovna nemá
ve svém fondu, může mu jej objednat z jiné knihovny. Za tuto službu se účtuje pouze poplatek na úhradu poštovného dle platného ceníku.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba – knihovna může zajistit žádaný titul, pokud se nevyskytuje na území ČR, z knihovny mimo území ČR. Čtenář hradí poplatek dle ceníku.

Při výpůjčce prostřednictvím MVS nebo MMVS se čtenář zavazuje dodržet podmínky, které byly při její realizaci dohodnuty. V případě ztráty nebo poškození hradí pořízení fotokopie knihy a sankční poplatek, který stanoví knihovna, z níž bylo dílo zapůjčeno. V odůvodněných případech je možné požadovat zálohu při půjčení publikace nebo prezenční studium v prostorách knihovny.
Přístup k internetu – uživatel knihovny může zdarma využívat internet. Při stahování dat na flash disk je nutné prověřit tuto antivirovým programem na PC obsluhy. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky ICT, které by mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě.
Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a není povoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat nebo jinak zneužívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat ochranu autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
Přístup k databázím – uživatel může zdarma využívat informační systémy knihovny (právní systém ASPI, CODEXIS, ČTK a Anopress).
Půjčování zvukových nosičů pro slabozraké a nevidomé – je poskytováno pouze slabozrakým a nevidomým občanům, kteří se prokáží potvrzením od lékaře nebo pobočky SONS. Tyto služby jsou zdarma.
Reprografické služby – uživatel může požádat o zhotovení reprografické kopie, knihovna vyhotovuje přednostně kopie z materiálů knihovny nebo z materiálů půjčených prostřednictvím MVS. Reprografické služby se platí v hotovosti,
na požádání je vydáno potvrzení.
Knihovna může objednat pro svého čtenáře zhotovení reprografických kopií v jiných knihovnách ČR. Objednávka podléhá ustanovení vyhlášky o MVS. V tomto případě požaduje knihovna zaplacení zálohy od čtenáře ve výši předpokládaných nákladů
vč. poštovného.

Sankční poplatky

1. Nevrátí-li čtenář dokument ve stanovené době, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení (viz Ceník). Jestliže ani pak dokumenty nevrátí, dochází k jejich vymáhání soudní cestou. Náklady s tím spojené hradí čtenář.
2. Za ztracený, poškozený nebo nevrácený dokument knihovna požaduje:
a) náhradu titulu stejným výtiskem téhož díla, vydání a vazby nebo pořízením vázané fotokopie díla,
b) finanční náhradu, přičemž při stanovení výše se vychází ze současných cen
na knižním trhu, a poplatek za zpracování knihy či periodika,
c) v případě opakovaného poškození dokumentů může být čtenáři odepřeno další poskytování služeb knihovny.

Závěrečná ustanovení

Tento výpůjční řád nabývá účinnosti 1. ledna 2009.

Ve Svitavách 29. prosince 2008

Mgr. Milada Vacková, v.r.
ředitelka

Dodatek

Ke dni  1. červenec 2014 byly změněny tyto skutečnosti:

1)      Odstavec Služby knihovny

  • Výpůjční doba hudebních nosičů je 14 dní.
  • Přístup k databázím – uživatel může zdarma využívat informační systémy knihovny (právní systém CODEXIS a monitoring médií Anopress).

Ve Svitavách 1. července 2014

Mgr. Marta Bauerová
ředitelka