Počátek veřejného knihovnictví ve Svitavách se datuje od roku 1892, kdy svitavský mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer nechal postavit nákladem 170 tis. zlatých knihovnu. Vlastnila 22 tis. svazků a byla nejmodernější německou knihovnou na Moravě. Knihovna měla také čítárnu a velký sál, kde se pořádaly přednášky a koncerty. V roce 1929 navštívil Ottendorferovu knihovnu i první český prezident T.G.Masaryk.

Po 2. světové válce byla vyřazena nacistická literatura a německé knihy předány Okresnímu archivu ve Svitavách. Knihovna byla doplňována převážně českými díly. Politická situace v Československu ovlivňovala činnost knihovny. Na seznamech zakázaných autorů se jen měnila jména autorů a jejich díla byla vyřazována.

V roce 1969 byla dokončena přístavba budovy muzea a knihovna přestěhována do přízemí tohoto objektu. V sedmdesátých letech se začal budovat střediskový systém. K 1. lednu 1982 došlo k centralizaci všech knihoven okresu pod OK Svitavy.

V roce 1990 získala knihovna nové prostory pro dětské oddělení, následující rok rozšířila půjčovnu pro dospělé čtenáře o 1 místnost z původního skladu knih.

Počátkem roku 1991 byly zakoupeny dva počítače a během čtyř let retrospektivně zpracovány všechny dokumenty knihovny, kterých je v současné době cca 78 tisíc. Postupně došlo k zautomatizování veškerých knihovnických činností.

V roce 1997 byla knihovna připojena na Internet a zpřístupnila záznamy svých fondů v on-line katalogu. V r.2001 byla rozšířena půjčovna pro dospělé o nové oddělení naučné literatury.

Díky grantům Ministerstva kultury ČR rozšířila své služby o půjčování zvukových dokumentů pro nevidomé a slabozraké, zpřístupnila těmto handicapovaným čtenářům Internet, zkvalitnila svou počítačovou síť a zvýšila rychlost připojení.

V souvislosti se zrušením okresních úřadů změnila knihovna k l.lednu 2003 zřizovatele a stala se příspěvkovou organizací města s názvem Městská knihovna ve Svitavách.

Rostoucí fond knihovny a zvýšené nároky na prostorové vybavení při zavádění informačních a komunikačních technologií vedlo k tomu, že nový zřizovatel začal adekvátní umístění knihovny řešit. Vznikl projekt Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika. V květnu roku 2008 byla knihovna přestěhována do zrekonstruované bývalé továrny Vigona.

Vzniklo nové hudební oddělení, oddělení pro dospívající mládež a samostatná studovna. Většina fondu byla umístěna do volného výběru, ve skladech zůstaly pouze duplikáty a méně žádaná literatura. V nových prostorách mohla knihovna rozšířit své služby, počet PC pro uživatele se výrazně zvýšil. Vznikla nová studijní místa a příjemné posezení pro návštěvníky knihovny. Rozšířila se nabídka kulturních akcí a programů pro všechny věkové kategorie.

Na základě podaných projektů získala knihovna od Ministerstva kultury ČR finanční prostředky na nákup nové sofistikovanější verze automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS SQL a regionální knihovní systém REKS, který umožňuje postupné připojování a automatizaci knihovnických činností malých obecních knihoven svitavského regionu.

V současné době navštěvuje knihovnu 3 tisíce registrovaných čtenářů a ročně jejich služeb využije 63 tisíc zájemců. Ve svém fondu má více než 128 tisíc knihovních jednotek (knihy, časopisy, hudební CD, zvukové nosiče).


Ukázky z knihy návštěv  

 

Ukázky z kroniky