Historie

Počátek veřejného knihovnictví ve Svitavách se datuje od roku 1892, kdy svitavský mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer nechal postavit nákladem 170 tis. zlatých lidovou knihovnu, první novostavbu svého druhu na území českých zemí. Vlastnila 22 tis. svazků a byla nejmodernější německou knihovnou na Moravě. Knihovna měla také čítárnu a velký sál, kde se pořádaly přednášky a koncerty. V roce 1929 navštívil Ottendorferovu knihovnu i první český prezident T. G. Masaryk.

Po 2. světové válce byla vyřazena nacistická literatura a německé knihy předány Okresnímu archivu ve Svitavách. Knihovna byla doplňována převážně českými díly. Politická situace v Československu ovlivňovala činnost knihovny. Na seznamech zakázaných autorů se jen měnila jména autorů a jejich díla byla vyřazována.

V roce 1969 byla dokončena přístavba budovy muzea a knihovna přestěhována do přízemí tohoto objektu. V sedmdesátých letech se začal budovat střediskový systém. K 1. lednu 1982 došlo k centralizaci všech knihoven okresu pod Okresní knihovnu Svitavy.

V roce 1990 získala knihovna nové prostory pro dětské oddělení, následující rok rozšířila půjčovnu pro dospělé čtenáře o 1 místnost z původního skladu knih.

Počátkem roku 1991 byly zakoupeny dva počítače a během čtyř let retrospektivně zpracovány všechny dokumenty knihovny, kterých bylo v té době 78 tisíc. Postupně došlo k zautomatizování veškerých knihovnických činností.

V roce 1997 byla knihovna připojena na Internet a zpřístupnila záznamy svých fondů v on-line katalogu. V r. 2001 byla rozšířena půjčovna pro dospělé o nové oddělení naučné literatury.

Díky grantům Ministerstva kultury ČR rozšířila své služby o půjčování zvukových dokumentů pro nevidomé a slabozraké, zpřístupnila těmto handicapovaným čtenářům Internet, zkvalitnila svou počítačovou síť a zvýšila rychlost připojení.

V souvislosti se zrušením okresních úřadů změnila knihovna k 1. lednu 2003 zřizovatele a stala se příspěvkovou organizací města s názvem Městská knihovna ve Svitavách.

Rostoucí fond knihovny a zvýšené nároky na prostorové vybavení při zavádění informačních a komunikačních technologií vedlo k tomu, že nový zřizovatel začal adekvátní umístění knihovny řešit. Vznikl projekt Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika. V květnu roku 2008 byla knihovna přestěhována do zrekonstruované bývalé továrny Vigona.

Vzniklo nové hudební oddělení, oddělení pro dospívající mládež a samostatná studovna. Většina fondu byla umístěna do volného výběru, ve skladech zůstaly pouze duplikáty a méně žádaná literatura. V nových prostorách mohla knihovna rozšířit své služby, počet PC pro uživatele se výrazně zvýšil. Vznikla nová studijní místa a příjemné posezení pro návštěvníky knihovny. Rozšířila se nabídka kulturních akcí a programů pro všechny věkové kategorie.

Na základě podaných projektů získala knihovna od Ministerstva kultury ČR finanční prostředky na nákup nové sofistikovanější verze automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS SQL a regionální knihovní systém REKS, který umožňuje postupné připojování a automatizaci knihovnických činností malých obecních knihoven svitavského regionu.  Od roku 2018 pracuje knihovna v systému Tritius, REKS je v systému Tritius zapojen od roku 2019.

Knihovnu průměrně navštěvuje 2500 registrovaných čtenářů a ročně jejich služeb využije až 97 tisíc zájemců. Ve svém fondu má zhruba 130 tisíc knihovních jednotek (knihy, časopisy, hudební CD, zvukové nosiče, stolní hry, didaktické pomůcky), kdy je zhruba 60 tisíc knihovník jednotek fondem městské knihovny a 70 tisíc knihovních jednotek je součástí výměnného fondu určeného pro základní knihovny okresu Svitavy.


Ukázky z knihy návštěv  

 

Ukázky z kroniky